Eigendom:
Deze website is eigendom van Smeerling Antiek & Restauratie
Contactgegevens:
Smeerling Antiek & Restauratie, Smeerling 16, Onstwedde
tel : 0599313558
E-mail : info@antiekenrestauratie.nl
BTW:8094.28.489 B01

Intellectuele eigendomsrechten :

Smeerling Antiek & Restauratie verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie
van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige
garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken:

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Smeerling Antiek & Restauratie zijn:

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u
verder te informeren. Smeerling Antiek & Restauratie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.


Koppeling naar deze site:

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma  Smeerling Antiek & Restauratie hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Smeerling Antiek & Restauratie en uw privacy:

Smeerling Antiek & Restauratie hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld
in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 1 september 2001 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing.Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Smeerling Antiek &Restauratie op volgend e-mailadres: info@antiekenrestauratie.nl Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Smeerling Antiek & Restauratie om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Smeerling Antiek & Restauratie  zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.
Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register waar de Wet bescherming persoongegevens (Wbp) vastgelegd per 1 september 2001 wordt beheerd.
www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp/
Ieder geschil met betrekking tot de site van Smeerling Antiek & Restauratie valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Smeerling Antiek & Restauratie gevestigd is, bevoegd.

Smeerling Antiek & Restauratie, Smeerling 16, 9591TX Onstwedde | info@antiekenrestauratie.nl| All rights reserved 2010 |
 

 

Antiek & Restauratie
Smeerling 16
9591 TX Onstwedde
T 0599 313558
M 06 45260898
info@antiekenrestauratie.nl

Openingstijden
Di t/m zat. van 13.00 tot 18.00 uur
Van 1 april t/m 1 oktober is onze
antiekwinkel ook op zondagmiddag
geopend

Denk je aan Smeerling Antiek, dan denk je aan:

“antiek, restauratie, logen, oud, webbing, biezen matten, vintage”

Bezoek onze antiekwinkel of kijk in onze webshop om uw antiek online te kopen